જૂન મહિનામાં તોફાની મેઘ તાંડવની અંબાલાલ પટેલની આગાહી

heavy rain in June
heavy rain in June : હાલ હવામાં ભેજનુ પ્રમાણ વધતા વાદળછાંયુ વાતાવરણ થયું છે. તેમજ પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા વધુ ...
Read more

10 ગ્રામ સોનામાં રૂ.1000નું ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

gold and silver prices
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold and silver prices : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,735 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનાના ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

gold price
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ...
Read more

આજે સોનામાં ભારે કડાકો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

સોનામાં ભારે ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,895 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,790 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં ગાબડુ, જાણો આજના તમામ શહેરોના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

આજે 1 તોલુ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

1 તોલા સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 તોલા સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,720 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more
12323 Next