અડદના ભાવમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

અડદનો ભાવ
અડદના ભાવ અડદનો ભાવ : રાજકોટમાં અડદના ભાવ 1450 થી 1917 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં ભાવ 1370 થી 1890 ...
Read more