કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો કપાસના તમામ બજારોના ભાવ

કપાસ
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1200 થી 1510 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 950 થી ...
Read more

આજે કપાસમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

કપાસ
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1411 થી 1500 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 950 થી ...
Read more

આજે કપાસમાં સ્થીરતાનો માહોલ, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

today cotton price
કપાસના બજાર ભાવ today cotton price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1410 થી 1581 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

આજે કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જમણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

કપાસ ના ભાવ 2024
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ ના ભાવ 2024 : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1380 થી 1561 ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં ભાવ 950 ...
Read more

આજે કપાસમાં હળવી તેજી છવાઇ, જાણો આજના કપાસના ભાવ

કપાસ વાયદો
કપાસ વાયદો : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1320 થી 1565 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 980 થી 1504 રૂપીયા ...
Read more

આજે કપાસમાં 50 થી 60નો ઘટાડો, જાણો કપાસના તમામ બજારોના ભાવ

kapas price today
kapas price today : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1573 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 990 થી 1514 ...
Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના બજાર ભાવ

કપાસ વાયદો
કપાસના બજાર ભાવ કપાસ વાયદો : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1300 થી 1568 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1017 ...
Read more

જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ

યુએસ કોટન વાયદો
કપાસના બજાર ભાવ યુએસ કોટન વાયદો : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1320 થી 1570 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more
1239 Next