મગફળીમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળી નો ભાવ
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી નો ભાવ : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1125 થી 1472 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા ...
Read more

મગફળીમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળીમાં તેજી
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળીમાં તેજી : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1120 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા આજના ...
Read more

આજે મગફળીમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળી ના ભાવ :
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી ના ભાવ : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1110 થી 1452 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા ...
Read more

આજે મગફળીમાં ઘુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ #2

મગફળી ના ભાવ
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી ના ભાવ : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1110 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા ...
Read more

આજે મગફળીમાં લાલચોળ તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

APMC મગફળી બજાર ભાવ
ઝીણી મગફળીના ભાવ APMC મગફળી બજાર ભાવ : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ...
Read more

આજે મગફળીમાં લાલચોળ તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળી
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1130 થી 1474 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા આજના મગફળીના ...
Read more

આજે મગફળીમાં લાલચોળ તેજી , જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળી
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા આજના મગફળીના ...
Read more

આજે મગફળીમાં તોતિગ ઉછાળો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

મગફળી બજાર ભાવ
ઝીણી મગફળીના ભાવ મગફળી બજાર ભાવ : રાજકોટમા આજના મગફળીના બજાર ભાવ રૂપીયા 1130 થી 1455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમા ...
Read more
12 Next