આજે ડુંગળીમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

dungali na bhav
ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ dungali na bhav : મહુવા માં આજના ડુંગળી ના ભાવ 100 થી 289 ભાવ બોલાયો. ભાવનગર ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

kapas na bhav
કપાસના બજાર ભાવ kapas na bhav : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1090 થી 1491 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, ઘારીમાં કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

ધારીમાં કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ ધારીમાં કપાસના ભાવ રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1150 થી 1468 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1050 ...
Read more

ઘઉમાં આજે ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ

રાજકોટમાં ઘઉના ભાવ
ઘઉ ના  બજાર ભાવ રાજકોટમાં ઘઉના ભાવ 514 થી 576 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં ભાવ 410 થી 591 ભાવ બોલાયો. ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વિછીયામાં કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

વિછીયામાં કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ વિછીયામાં કપાસના ભાવ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1140 થી 1477 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, ધોરાજીમાં કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

ધોરાજીમાં કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ ધોરાજીમાં કપાસના ભાવ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1150 થી 1482 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસના ભાવ 2000 ને પર જશે? ઉલેટામાં કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

ઉપલેટામાં કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ ઉપલેટામાં કપાસના ભાવ : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1160 થી 1480 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ ...
Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, માં કપાસના ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારના ભાવ

ઢસામાં કપાસના ભાવ
કપાસના બજાર ભાવ ઢસામાં કપાસના ભાવ : રાજકોટમાં કપાસ ના ભાવ 1150 થી 1470 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ...
Read more
1237 Next