આજે સોનામાં ભારે કડાકો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

સોનામાં ભારે ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,895 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

આજે સોનામાં કડાકો, જાણો 1 તોલુ સોનાનો ભાવ

1 તોલુ સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 તોલુ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,610 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી ઉછાળો, જાણો તમારા શહેરના ભાવ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate :1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,665 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 45નો ફેરફાર ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી મોટો ઉસાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,820 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 50નો ...
Read more

આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ.3300 ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

today gold rate ahmedabad
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate ahmedabad : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,770 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,801 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ...
Read more

1 તોલુ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમારા શહેરના ભાવ

gold silver rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold silver rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more
1235 Next