આજે સોનામાં રૂ.3300નો રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જાણો આજના નવા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 tola gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,730 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -30નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,840 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -240નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,73,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના રેટ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,341 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -33નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,728 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -264નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,410 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,34,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -3,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 tola gold price : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 87 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 696 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5.60નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 870 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -7નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 87,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 tola gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (11/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,730રૂ. 6,760રૂ. -30
8 ગ્રામરૂ. 53,840રૂ. 54,080રૂ. -240
10 ગ્રામરૂ. 67,300રૂ. 67,600રૂ. -300
100 ગ્રામરૂ. 6,73,000રૂ. 6,76,000રૂ. -3,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (11/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,341રૂ. 7,374રૂ. -33
8 ગ્રામરૂ. 58,728રૂ. 58,992રૂ. -264
10 ગ્રામરૂ. 73,410રૂ. 73,740રૂ. -330
100 ગ્રામરૂ. 7,34,100રૂ. 7,37,400રૂ. -3,300

આજે ચાંદીના ભાવ (11/05/2024)

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 87રૂ. 87.70રૂ. -0.70
8 ગ્રામ રૂ. 696રૂ. 701.60રૂ. -5.60
10 ગ્રામ રૂ. 870રૂ. 877રૂ. -7
100 ગ્રામ રૂ. 8,700રૂ. 8,770રૂ. -70

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 11, 2024રૂ. 6,730 ( -30 )રૂ. 7,341 ( -33 )
May 10, 2024રૂ. 6,760 ( 140 )રૂ. 7,374 ( 153 )
May 9, 2024રૂ. 6,620 ( -10 )રૂ. 7,221 ( -11 )
May 8, 2024રૂ. 6,630 ( -10 )રૂ. 7,232 ( -11 )
May 7, 2024રૂ. 6,640 ( 30 )રૂ. 7,243 ( 33 )
May 6, 2024રૂ. 6,610 ( 20 )રૂ. 7,210 ( 22 )
May 5, 2024રૂ. 6,590 ( 0 )રૂ. 7,188 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 10 )
May 3, 2024રૂ. 6,580 ( -50 )રૂ. 7,178 ( -54 )
May 2, 2024રૂ. 6,630 ( 70 )રૂ. 7,232 ( 76 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,840 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -240નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment