આજે સોનામાં મોટુ ગાબડુુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,480 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,56,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જાણો આજના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,156 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -109નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,248 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -872નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,090નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,15,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10,900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી ઉછાળો, જાણો તમારા શહેરના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 83 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -0.50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 664 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -4નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 830 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 83,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (01/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,560રૂ. 6,660રૂ. -100
8 ગ્રામરૂ. 52,480રૂ. 53,280રૂ. -800
10 ગ્રામરૂ. 65,600રૂ. 66,600રૂ. -1,000
100 ગ્રામરૂ. 6,56,000રૂ. 6,66,000રૂ. -10,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (01/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,156રૂ. 7,265રૂ. -109
8 ગ્રામરૂ. 57,248રૂ. 58,120રૂ. -872
10 ગ્રામરૂ. 71,560રૂ. 72,650રૂ. -1,090
100 ગ્રામરૂ. 7,15,600રૂ. 7,26,500રૂ. -10,900

આજે ચાંદીના ભાવ (01/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 83રૂ. 83.50રૂ. -0.50
8 ગ્રામરૂ. 664રૂ. 668રૂ. -4
10 ગ્રામરૂ. 830રૂ. 835રૂ. -5
100 ગ્રામરૂ. 8,300રૂ. 8,350રૂ. -50

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 1, 2024રૂ. 6,560 ( -100 )રૂ. 7,156 ( -109 )
Apr 30, 2024રૂ. 6,660 ( 0 )રૂ. 7,265 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 6,660 ( -30 )રૂ. 7,265 ( -33 )
Apr 28, 2024રૂ. 6,690 ( 0 )રૂ. 7,298 ( 0 )
Apr 27, 2024રૂ. 6,690 ( 20 )રૂ. 7,298 ( 22 )
Apr 26, 2024રૂ. 6,670 ( 40 )રૂ. 7,276 ( 44 )
Apr 25, 2024રૂ. 6,630 ( -35 )રૂ. 7,232 ( -38 )
Apr 24, 2024રૂ. 6,665 ( 45 )રૂ. 7,270 ( 49 )
Apr 23, 2024રૂ. 6,620 ( -140 )રૂ. 7,221 ( -153 )
Apr 22, 2024રૂ. 6,760 ( -51 )રૂ. 7,374 ( -55 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment