સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,860 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 46,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 58,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,86,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

PM Vishwakarma Yojana 2023 : આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે, જરૂરી દસ્તાવેજો, જાણો સં૫ુુર્ણ માહિતી

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,392 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 51,136 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 63,920 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,39,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોના ચાંદીના ભાવમાં ભારે વઘારો, જાણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,795 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 38,360 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 47,950 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,79,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 24 કેરેટ આજે 24 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 6,392 ₹ 6,392 ₹ 0
8 ગ્રામ ₹ 51,136 ₹ 51,136 ₹ 0
10 ગ્રામ ₹ 63,920 ₹ 63,920 ₹ 0
100 ગ્રામ ₹ 6,39,200 ₹ 6,39,200 ₹ 0

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 4,795 ₹ 4,794 ₹ 1
8 ગ્રામ ₹ 38,360 ₹ 38,352 ₹ 8
10 ગ્રામ ₹ 47,950 ₹ 47,940 ₹ 10
100 ગ્રામ ₹ 4,79,500 ₹ 4,79,400 ₹ 100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 1, 2024 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 31, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 30, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 29, 2023 ₹ 5,860 ( -35 ) ₹ 6,392 ( -38 )
Dec 28, 2023 ₹ 5,895 ( 40 ) ₹ 6,430 ( 44 )
Dec 27, 2023 ₹ 5,855 ( 10 ) ₹ 6,386 ( 10 )
Dec 26, 2023 ₹ 5,845 ( 20 ) ₹ 6,376 ( 22 )
Dec 25, 2023 ₹ 5,825 ( 0 ) ₹ 6,354 ( 0 )
Dec 24, 2023 ₹ 5,825 ( 0 ) ₹ 6,354 ( 0 )
Dec 23, 2023 ₹ 5,825 ( 20 ) ₹ 6,354 ( 26 )
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

3 thoughts on “સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ”

Leave a Comment