સોનાના ભાવમાં રૂ.200નો વઘારો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

સોના નો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,880 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 20નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 47,040 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 160નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 58,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,88,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 2,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

સોના નો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,414 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 22નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 51,312 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 176નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 64,140 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 220નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,41,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 2,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

સોના નો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,811 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 16નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 38,488 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 128નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 48,110 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 160નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,81,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજેે ₹ 1,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ ૨૨ કેરેટ આજે ૨૨ કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 5,880 ₹ 5,860 ₹ 20
8 ગ્રામ ₹ 47,040 ₹ 46,880 ₹ 160
10 ગ્રામ ₹ 58,800 ₹ 58,600 ₹ 200
100 ગ્રામ ₹ 5,88,000 ₹ 5,86,000 ₹ 2,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 24 કેરેટ આજે 24 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 6,414 ₹ 6,392 ₹ 22
8 ગ્રામ ₹ 51,312 ₹ 51,136 ₹ 176
10 ગ્રામ ₹ 64,140 ₹ 63,920 ₹ 220
100 ગ્રામ ₹ 6,41,400 ₹ 6,39,200 ₹ 2,200

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 4,811 ₹ 4,795 ₹ 16
8 ગ્રામ ₹ 38,488 ₹ 38,360 ₹ 128
10 ગ્રામ ₹ 48,110 ₹ 47,950 ₹ 160
100 ગ્રામ ₹ 4,81,100 ₹ 4,79,500 ₹ 1,600

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 2, 2024 ₹ 5,880 ( 20 ) ₹ 6,414 ( 22 )
Jan 1, 2024 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 31, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 30, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 29, 2023 ₹ 5,860 ( -35 ) ₹ 6,392 ( -38 )
Dec 28, 2023 ₹ 5,895 ( 40 ) ₹ 6,430 ( 44 )
Dec 27, 2023 ₹ 5,855 ( 10 ) ₹ 6,386 ( 10 )
Dec 26, 2023 ₹ 5,845 ( 20 ) ₹ 6,376 ( 22 )
Dec 25, 2023 ₹ 5,825 ( 0 ) ₹ 6,354 ( 0 )
Dec 24, 2023 ₹ 5,825 ( 0 ) ₹ 6,354 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment