22/24 કેરેટ સોનાના ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 68,350 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,83,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં ભારે કડાકો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,456 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 59,648 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 74,560 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,45,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : સોનામાં ભારે ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 95.80 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1.20નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 766.40 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 9.60નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 958 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 12નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 9,580 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 120નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 95,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (22/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,835રૂ. 6,835રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 54,680રૂ. 54,680રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 68,350રૂ. 68,350રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,83,500રૂ. 6,83,500રૂ. 0

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (22/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,456રૂ. 7,456રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 59,648રૂ. 59,648રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 74,560રૂ. 74,560રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 7,45,600રૂ. 7,45,600રૂ. 0

આજે ચાંદીના ભાવ (22/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 95.80રૂ. 94.60રૂ. 1.20
8 ગ્રામરૂ. 766.40રૂ. 756.80રૂ. 9.60
10 ગ્રામરૂ. 958રૂ. 946રૂ. 12
100 ગ્રામરૂ. 9,580રૂ. 9,460રૂ. 120

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 22, 2024રૂ. 6,835 ( 0 )રૂ. 7,456 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,835 ( -60 )રૂ. 7,456 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,895 ( 50 )રૂ. 7,521 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,845 ( 0 )રૂ. 7,467 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,845 ( 80 )રૂ. 7,467 ( 87 )
May 17, 2024રૂ. 6,765 ( -25 )રૂ. 7,380 ( -27 )
May 16, 2024રૂ. 6,790 ( 70 )રૂ. 7,407 ( 77 )
May 15, 2024રૂ. 6,720 ( 40 )રૂ. 7,330 ( 43 )
May 14, 2024રૂ. 6,680 ( -40 )રૂ. 7,287 ( -41 )
May 13, 2024રૂ. 6,720 ( -10 )રૂ. 7,328 ( -13 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 958 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 12નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment