22/24 કેરેટ સોનાના ભાવ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

gold price
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ...
Read more

આજે 1 તોલુ સોનામાં ભારે ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

1 તોલા સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 તોલા સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,720 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

આજે સોનામાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,620 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

આજે 1 તોલુ સોનામાં મોટો ફેરફાર, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

1 તોલુ સોનાના ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1 તોલુ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,641 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

10 ગ્રામ સોનામાં મોટો ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ...
Read more

સોનાના ભાવમાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

today gold price
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,655 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

1 તોલુ સોનાના ભાવ આસમાને, જાણો તમારા આજના શહેરના ભાવ

today gold price
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,570 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

24 કરેટ સોનાએ 70,000ની સપાટી વટાવી, જાણો તમારા શહેરના લેટેસ્ટ ભાવ

gold price surat
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold price surat : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,420 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more
123 Next