આજે 1 તોલુ સોનામાં મોટો ફેરફાર, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 તોલુ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,641 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,128 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,410 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,64,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 10 ગ્રામ સોનામાં મોટો ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,244 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,952 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,24,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં કડાકો, જાણો 1 તોલુ સોનાનો ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 તોલુ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85.10 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0.10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 680.80 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0.80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 851 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,510 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85,100 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 તોલુ સોનાના ભાવ

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,641રૂ. 6,640રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 53,128રૂ. 53,120રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 66,410રૂ. 66,400રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 6,64,100રૂ. 6,64,000રૂ. 100

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (08/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,244રૂ. 7,243રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 57,952રૂ. 57,944રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 72,440રૂ. 72,430રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 7,24,400રૂ. 7,24,300રૂ. 100

આજે ચાંદીના ભાવ (08/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 85.10રૂ. 85રૂ. 0.10
8 ગ્રામરૂ. 680.80રૂ. 680રૂ. 0.80
10 ગ્રામરૂ. 851રૂ. 850રૂ. 1
100 ગ્રામરૂ. 8,510રૂ. 8,500રૂ. 10

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 8, 2024રૂ. 6,641 ( 1 )રૂ. 7,244 ( 1 )
May 7, 2024રૂ. 6,640 ( 30 )રૂ. 7,243 ( 33 )
May 6, 2024રૂ. 6,610 ( 20 )રૂ. 7,210 ( 22 )
May 5, 2024રૂ. 6,590 ( 0 )રૂ. 7,188 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 10 )
May 3, 2024રૂ. 6,580 ( -50 )રૂ. 7,178 ( -54 )
May 2, 2024રૂ. 6,630 ( 70 )રૂ. 7,232 ( 76 )
May 1, 2024રૂ. 6,560 ( -100 )રૂ. 7,156 ( -109 )
Apr 30, 2024રૂ. 6,660 ( 0 )રૂ. 7,265 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 6,660 ( -30 )રૂ. 7,265 ( -33 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
1 તોલુ સોનાના નવા ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment