10 ગ્રામ સોનામાં મોટો ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 30નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,120 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 240નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,64,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં કડાકો, જાણો 1 તોલુ સોનાનો ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,243 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 33નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,944 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 264નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,430 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,24,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 3,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં મોટુ ગાબડુુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 680 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 850 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (07/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,640રૂ. 6,610રૂ. 30
8 ગ્રામરૂ. 53,120રૂ. 52,880રૂ. 240
10 ગ્રામરૂ. 66,400રૂ. 66,100રૂ. 300
100 ગ્રામરૂ. 6,64,000રૂ. 6,61,000રૂ. 3,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (07/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,243રૂ. 7,210રૂ. 33
8 ગ્રામરૂ. 57,944રૂ. 57,680રૂ. 264
10 ગ્રામરૂ. 72,430રૂ. 72,100રૂ. 330
100 ગ્રામરૂ. 7,24,300રૂ. 7,21,000રૂ. 3,300

આજે ચાંદીના ભાવ (07/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 85રૂ. 84રૂ. 1
8 ગ્રામરૂ. 680રૂ. 672રૂ. 8
10 ગ્રામરૂ. 850રૂ. 840રૂ. 10
100 ગ્રામરૂ. 8,500રૂ. 8,400રૂ. 100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
May 7, 2024રૂ. 6,640 ( 30 )રૂ. 7,243 ( 33 )
May 6, 2024રૂ. 6,610 ( 20 )રૂ. 7,210 ( 22 )
May 5, 2024રૂ. 6,590 ( 0 )રૂ. 7,188 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 10 )
May 3, 2024રૂ. 6,580 ( -50 )રૂ. 7,178 ( -54 )
May 2, 2024રૂ. 6,630 ( 70 )રૂ. 7,232 ( 76 )
May 1, 2024રૂ. 6,560 ( -100 )રૂ. 7,156 ( -109 )
Apr 30, 2024રૂ. 6,660 ( 0 )રૂ. 7,265 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 6,660 ( -30 )રૂ. 7,265 ( -33 )
Apr 28, 2024રૂ. 6,690 ( 0 )રૂ. 7,298 ( 0 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,430 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 330નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment