સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકો, આજે 250 નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

gold rate today : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,855 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -25નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 46,840 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -200નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 58,550 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -250નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,85,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -2,500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,387 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -27નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ( gold rate today ) ₹ 51,096 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -216નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 63,870 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -270નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,38,700 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -2,700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

PM Vishwakarma Yojana 2023 : આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે, જરૂરી દસ્તાવેજો, જાણો સં૫ુુર્ણ માહિતી

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,790 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -21નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 38,320 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -168નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 47,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -210નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,79,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -2,100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ ૨૨ કેરેટ આજે ૨૨ કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 5,855 ₹ 5,880 ₹ -25
8 ગ્રામ ₹ 46,840 ₹ 47,040 ₹ -200
10 ગ્રામ ₹ 58,550 ₹ 58,800 ₹ -250
100 ગ્રામ ₹ 5,85,500 ₹ 5,88,000 ₹ -2,500

 

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 24 કેરેટ આજે 24 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 6,387 ₹ 6,414 ₹ -27
8 ગ્રામ ₹ 51,096 ₹ 51,312 ₹ -216
10 ગ્રામ ₹ 63,870 ₹ 64,140 ₹ -270
100 ગ્રામ ₹ 6,38,700 ₹ 6,41,400 ₹ -2,700

 

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 4,790 ₹ 4,811 ₹ -21
8 ગ્રામ ₹ 38,320 ₹ 38,488 ₹ -168
10 ગ્રામ ₹ 47,900 ₹ 48,110 ₹ -210
100 ગ્રામ ₹ 4,79,000 ₹ 4,81,100 ₹ -2,100

 

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 3, 2024 ₹ 5,855 ( -25 ) ₹ 6,387 ( -27 )
Jan 2, 2024 ₹ 5,880 ( 20 ) ₹ 6,414 ( 22 )
Jan 1, 2024 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 31, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 30, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 29, 2023 ₹ 5,860 ( -35 ) ₹ 6,392 ( -38 )
Dec 28, 2023 ₹ 5,895 ( 40 ) ₹ 6,430 ( 44 )
Dec 27, 2023 ₹ 5,855 ( 10 ) ₹ 6,386 ( 10 )
Dec 26, 2023 ₹ 5,845 ( 20 ) ₹ 6,376 ( 22 )
Dec 25, 2023 ₹ 5,825 ( 0 ) ₹ 6,354 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment