આજે ૨૨ કેરેટ સોનુ ખરીદવાની સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ #2

WhatsApp Group Join Now

આજે ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ

૨૨ કેરેટ સોનુ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,775 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 46,200 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 57,750 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,77,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો. (૨૨ કેરેટ સોનુ)

સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકો, આજે 400 નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 50,400 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 63,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,30,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકો, આજે 250 નો ઘટાડો, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

18 કેરેટ સોનુ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,725 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 37,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -64નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 47,250 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,72,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -800નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

 

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ ૨૨ કેરેટ આજે ૨૨ કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 5,775 ₹ 5,785 ₹ -10
8 ગ્રામ ₹ 46,200 ₹ 46,280 ₹ -80
10 ગ્રામ ₹ 57,750 ₹ 57,850 ₹ -100
100 ગ્રામ ₹ 5,77,500 ₹ 5,78,500 ₹ -1,000

 

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 24 કેરેટ આજે 24 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 6,300 ₹ 6,310 ₹ -10
8 ગ્રામ ₹ 50,400 ₹ 50,480 ₹ -80
10 ગ્રામ ₹ 63,000 ₹ 63,100 ₹ -100
100 ગ્રામ ₹ 6,30,000 ₹ 6,31,000 ₹ -1,000

 

આજે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 4,725 ₹ 4,733 ₹ -8
8 ગ્રામ ₹ 37,800 ₹ 37,864 ₹ -64
10 ગ્રામ ₹ 47,250 ₹ 47,330 ₹ -80
100 ગ્રામ ₹ 4,72,500 ₹ 4,73,300 ₹ -800

 

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 9, 2024 ₹ 5,775 ( -10 ) ₹ 6,300 ( -10 )
Jan 8, 2024 ₹ 5,785 ( -20 ) ₹ 6,310 ( -22 )
Jan 7, 2024 ₹ 5,805 ( 0 ) ₹ 6,332 ( 0 )
Jan 6, 2024 ₹ 5,805 ( 0 ) ₹ 6,332 ( 2 )
Jan 5, 2024 ₹ 5,805 ( -10 ) ₹ 6,330 ( -13 )
Jan 4, 2024 ₹ 5,815 ( -40 ) ₹ 6,343 ( -44 )
Jan 3, 2024 ₹ 5,855 ( -25 ) ₹ 6,387 ( -27 )
Jan 2, 2024 ₹ 5,880 ( 20 ) ₹ 6,414 ( 22 )
Jan 1, 2024 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 31, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment