આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,580 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -50નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -500નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,58,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનાએ ભુકકા કાઢયા, જાણો આજનો સોના ચાંદીના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,178 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -54નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,424 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -432નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,780 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -540નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,17,800 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5,400નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : આજે સોનામાં મોટુ ગાબડુુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ : 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 83.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 668 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 835 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,350 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 83,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 0નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (03/05/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,580રૂ. 6,630રૂ. -50
8 ગ્રામરૂ. 52,640રૂ. 53,040રૂ. -400
10 ગ્રામરૂ. 65,800રૂ. 66,300રૂ. -500
100 ગ્રામરૂ. 6,58,000રૂ. 6,63,000રૂ. -5,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (03/05/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,178રૂ. 7,232રૂ. -54
8 ગ્રામરૂ. 57,424રૂ. 57,856રૂ. -432
10 ગ્રામરૂ. 71,780રૂ. 72,320રૂ. -540
100 ગ્રામરૂ. 7,17,800રૂ. 7,23,200રૂ. -5,400

આજે ચાંદીના ભાવ (03/05/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 83.50રૂ. 83.50રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 668રૂ. 668રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 835રૂ. 835રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 8,350રૂ. 8,350રૂ. 0

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ24 કેરેટ
May 3, 2024 રૂ. 6,580 ( -50 )રૂ. 7,178 ( -54 )
May 2, 2024 રૂ. 6,630 ( 70 )રૂ. 7,232 ( 76 )
May 1, 2024 રૂ. 6,560 ( -100 )રૂ. 7,156 ( -109 )
Apr 30, 2024 રૂ. 6,660 ( 0 )રૂ. 7,265 ( 0 )
Apr 29, 2024 રૂ. 6,660 ( -30 )રૂ. 7,265 ( -33 )
Apr 28, 2024 રૂ. 6,690 ( 0 )રૂ. 7,298 ( 0 )
Apr 27, 2024 રૂ. 6,690 ( 20 )રૂ. 7,298 ( 22 )
Apr 26, 2024 રૂ. 6,670 ( 40 )રૂ. 7,276 ( 44 )
Apr 25, 2024 રૂ. 6,630 ( -35 )રૂ. 7,232 ( -38 )
Apr 24, 2024 રૂ. 6,665 ( 45 )રૂ. 7,270 ( 49 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,58,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -5,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment