આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો ઘઉ, કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, એરંડા, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

aaj na bajar bhav : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 614 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1890 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 990 થી 1230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2400 થી 3050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1385 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1130 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1030 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 3495 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 7400 થી 8400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

cotton prices: કપાસ હાલ વેચવો કેટલો યોગ્ય? ભાવમાં થયો આટલો ઘટાડો

અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2700 થી 4600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1370 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી  રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1000 1490
ઘઉં 500 614
અડદ 1400 1890
ચણા 990 1230
ચણા સફેદ 2400 3050
મગફળી જીણી 1150 1600
મગફળી જાડી 1100 1385
એરંડા 1050 1130
રાયડો 950 1030
રાઈ 1300 1448
લસણ 1000 3495
જીરૂ 7,400 8,400
અજમો 2700 4600
ધાણા 1350 1370
ધાણી
મરચા સૂકા 1600 3800
ડુંગળી સૂકી 300 755
સુવાદાણા 1500 1850
સોયાબીન 750 940
વટાણા 500 1200

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

aaj na bajar bhav : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1230 થી 1424 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 567 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 510 થી 611 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1700 થી 1911 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1900 થી 2294 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1320 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1126 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંની ખેતીથી ખેડૂતોને થશે ફાયદો, આ જાતોની ખેતી કરવાથી વધુ ઉપજ મળશે, જાણો કેવી રીતે કરવું

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2800 થી 3272 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 6600 થી 6600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1230 1424
ઘઉં 500 567
ઘઉં ટુકડા 510 611
બાજરો 400 450
જુવાર 800 1095
ચણા 950 1200
અડદ 1700 1911
તુવેર 1900 2294
મગફળી જીણી 1100 1440
મગફળી જાડી 1000 1320
સીંગફાડા 1200 1350
એરંડા 1050 1126
તલ 2800 3272
તલ કાળા 2500 2700
જીરૂ 6,600 6,600
ઈસબગુલ 2200 2200
ધાણા 1100 1522
મગ 1500 1945
વાલ 2440 2440
ચોળી 2270 2270
સીંગદાણા જાડા 1600 1600
સોયાબીન 900 1021
રાઈ 955 955
મેથી 990 990
રજકાનું બી 3000 3000

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1212 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 526 થી 586 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 548 થી 628 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 914 થી 1321 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર લાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 920 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 540 થી 640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1901 થી 2350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 2850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1650 થી 1980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1505 થી 2021 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4000 થી 4900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3212 થી 3374 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1080 થી 1509 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1212 1510
ઘઉં લોકવન 526 586
ઘઉં ટુકડા 548 628
જુવાર સફેદ 914 1321
જુવાર લાલ 920 1140
જુવાર પીળી 540 640
બાજરી 400 480
તુવેર 1901 2350
ચણા પીળા 1000 1140
ચણા સફેદ 2000 2850
અડદ 1650 1980
મગ 1505 2021
વાલ દેશી 4000 4900
ચોળી 3212 3374
મઠ 1080 1509
વટાણા 1115 1650
કળથી 2001 2271
સીંગદાણા 1725 1775
મગફળી જાડી 1140 1455
મગફળી જીણી 1110 1310
તલી 2750 3320
સુરજમુખી 575 630
એરંડા 1100 1150
અજમો 2100 2100
સોયાબીન 900 956
સીંગફાડા 1280 1715
કાળા તલ 3011 3292
લસણ 2000 3670
ધાણા 1150 1525
મરચા સુકા 1700 3900
ધાણી 1220 1645
વરીયાળી 1818 2600
જીરૂ 7,515 9,100
રાય 1275 1,425
મેથી 1100 1410
કલોંજી 3245 3245
રાયડો 995 1027
રજકાનું બી 3500 3775
ગુવારનું બી 980 1018

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 980 થી 1479 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1028 થી 1321 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1072 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 1670 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 3265 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3120 થી 3270 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4050 થી 4050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 539 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 478 થી 628 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 519 થી 595 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1677 થી 1940 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 940 થી 1869 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1229 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1275 થી 1560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 5-12-2023
20kg
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 980 1479
શિંગ મઠડી 1028 1321
શિંગ મોટી 1072 1490
શિંગ દાણા 1500 1670
તલ સફેદ 2500 3265
તલ કાળા 3120 3270
તલ કાશ્મીરી 4050 4050
બાજરો 400 510
જુવાર 539 1150
ઘઉં ટુકડા 478 628
ઘઉં લોકવન 519 595
મગ 1677 1940
અડદ 940 1869
ચણા 800 1229
ધાણા 1275 1560
અજમા 1900 1900
મેથી 1110 1240
સોયાબીન 610 933
મરચા લાંબા 1300 3350
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment