સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, રૂ.૧૩૦ સસ્તુ, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

WhatsApp Group Join Now

 આજે ૨૨ કેરેટ સોના નો ભાવ

સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 5,805 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 46,440 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -80નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 58,050 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,80,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

સોનુ ખરીદવા માટે છે સારી તક, ખરીદતા પહેલા ણો આજના સોના ચાંદીના સાચા ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોના નો ભાવ

1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,330 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -13નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 50,640 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -104નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 63,300 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -130નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 6,33,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -1,300નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 18 કેરેટ સોના નો ભાવ

સોનાનો ભાવ : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,749 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -9નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 37,992 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -72નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોના નો ભાવ ₹ 47,490 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -90નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 4,74,900 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે ₹ -900નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આજે 22 કેરેટ સોના નો ભાવ

ગ્રામ ૨૨ કેરેટ આજે ૨૨ કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 5,805 ₹ 5,815 ₹ -10
8 ગ્રામ ₹ 46,440 ₹ 46,520 ₹ -80
10 ગ્રામ ₹ 58,050 ₹ 58,150 ₹ -100
100 ગ્રામ ₹ 5,80,500 ₹ 5,81,500 ₹ -1,000

 

આજે 24 કેરેટ સોના નો ભાવ

ગ્રામ 24 કેરેટ આજે 24 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 6,330 ₹ 6,343 ₹ -13
8 ગ્રામ ₹ 50,640 ₹ 50,744 ₹ -104
10 ગ્રામ ₹ 63,300 ₹ 63,430 ₹ -130
100 ગ્રામ ₹ 6,33,000 ₹ 6,34,300 ₹ -1,300

 

આજે 18 કેરેટ સોના નો ભાવ

ગ્રામ 18 કેરેટ આજે 18 કેરેટ ગઇ કાલે ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ ₹ 4,749 ₹ 4,758 ₹ -9
8 ગ્રામ ₹ 37,992 ₹ 38,064 ₹ -72
10 ગ્રામ ₹ 47,490 ₹ 47,580 ₹ -90
100 ગ્રામ ₹ 4,74,900 ₹ 4,75,800 ₹ -900

 

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોના નો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ 22 કેરેટ 24 કેરેટ
Jan 5, 2024 ₹ 5,805 ( -10 ) ₹ 6,330 ( -13 )
Jan 4, 2024 ₹ 5,815 ( -40 ) ₹ 6,343 ( -44 )
Jan 3, 2024 ₹ 5,855 ( -25 ) ₹ 6,387 ( -27 )
Jan 2, 2024 ₹ 5,880 ( 20 ) ₹ 6,414 ( 22 )
Jan 1, 2024 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 31, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 30, 2023 ₹ 5,860 ( 0 ) ₹ 6,392 ( 0 )
Dec 29, 2023 ₹ 5,860 ( -35 ) ₹ 6,392 ( -38 )
Dec 28, 2023 ₹ 5,895 ( 40 ) ₹ 6,430 ( 44 )
Dec 27, 2023 ₹ 5,855 ( 10 ) ₹ 6,386 ( 10 )
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment