આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના રેટ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,705 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી ઉછાળો, જાણો તમારા શહેરના ભાવ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate :1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,665 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 45નો ફેરફાર ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં ફરી મોટો ઉસાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,820 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 50નો ...
Read more

22/24 કેરેટ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેેક ઘટાડો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,801 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. 1નો ...
Read more

આજે સોનામાં ભારે ઘટાડો નોંઘાયો, જાણો આજના સોના ચાંદીના ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ – today gold rate today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,654 રહયો. ...
Read more

1 તોલુ સોનામાં સૌથી મોટો ઉછાળો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

gold new price
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold new price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,725 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

1 તોલુ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમારા શહેરના ભાવ

gold silver rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ gold silver rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,616 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more

24 કેરેટ સોનામાં રૂ.7,600ના ઉછાળા સાથે રેકોર્ડ તોડયો, જાણો આજના નવા ભાવ

today gold rate
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ today gold rate : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,415 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. ...
Read more
123 Next